რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი "ხუცუბანი" 
                   

              საბალანსო უწყისი  
    2015 წლის 1-ლი იანვრისათვის 
                                                                  ლარი

 

აქტივები                   

ლარი

უც. ვალუტა

სულ

1

ნაღდი ფული

48097.24

66793.29

114890.53

2

ფულადი სახსრები საბანკო ანგარიშებზე

804.2

379.17

1183.37

3

მოთხოვნები ბანკების მიმართ (და სხვა ფინანს. ორგ. მიმართ)

5970.00

118338.39

124308.39

4

სახელმწიფო სავალო ფასიანი ქაღალდები

   

0,00

5,1

მთლიანი სესხები

401055.40

1489423.13

1890478.53

5,2

მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი

(12414.92)

(49564.75)

(61979.67)

6

წმინდა სესხები

388640.48

1439858.38

1828498.86

7

მისაღები პროცენტები

6671.95

19833.87

26505.82

8

დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება

0,00

0,00

0,00

9

დანარჩენი აქტივების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი

0,00

0,00

0,00

10

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

92335.75

X

92335.75

11

სხვა აქტივები

216.79

 

216.79

12

მთლიანი აქტივები

542519.61

1645203.10

2187939.51

 

 

     
 

ვალდებულებები

     

12

ბანკების ფულადი სახსრები

 

139771.86

139771.86

13

მიმდინარე დეპოზიტები

37254.43

8239.98

45494.41

14

ვადიანი დეპოზიტები

87718.52

1212364.51

1300083.03

15

საფინანსო ორგანიზაციების სესხები

0,00

0,00

0,00

16

გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები

10874.45

112334.82

123209.27

17

სხვა ვალდებულებები

7566.47

 X

7566.47

18

მთლიანი ვალდებულებები

143413.87

1472711.17

1616125.04

 

 

     
 

კაპიტალი

     

19

განაღდებული საწესდებო კაპიტალი

50800.00

X

50800.00

20

მინუს: გამოსყიდული პაი

 

X

0,00

21

შემოწირულობა კაპიტალში

230,00

X

230,00

22

აქტივების გადაფასების რეზერვები

 

X

0,00

23

საერთო რეზერვი

378799.00

X

378799.00

24

გაუნაწილებელი მოგება

141985.47

X

141985.47

25

სულ კაპიტალი

571814.47

X

571814.47

26

მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი

715228.34

1472711.17

2187939.51

 

 


                                                     მოგება-ზარალის უწყისი 
    ანგარიშგების პერიოდი 2014 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 1 იანვრამდე. 
                                                                                           ლარი

#

დასახელება

ლარი          

უც.ვალუტა

სულ

1

პროცენტული შემოსავლები

 

 

 

2

პროცენტული შემოსავლები სახელმწიფო სექტორიდან

 

 

 

3

პროცენტული შემოსავლები საბანკო და საფინანსო სექტორიდან

1028.27

1701.27

2729.54

4

პროცენტული შემოსავლები კლიენტზე გაცემული სესხებიდან

129291.24

393792.83 

523084.07

5

სულ პროცენტული შემოსავალი

130319.51 

395494.10

525813.61

 

 

 

 

 

6

პროცენტული ხარჯები

 

 

 

7

ბანკებიდან მიღებულ სესხებზე გადახდილი პროცენტული ხარჯები

41312.57

 

41312.57

8

საფინანსო ორგანიზაციებიდან მიღებულ სესხებზე გადახდილი პროცენტული ხარჯები

0,00 

 

0,00 

9

მიმდინარე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტული ხარჯები

2669.68

840.34

3510.02 

10

ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტული ხარჯები

15736.06

225729.71

241465.77

11

სულ პროცენტული ხარჯები

59718.31

226570.05

286288.36

   

 

 

 

12

წმინდა პროცენტული შემოსავალი (ხარჯები)

70601.20

168924.05

239525.25

 

 

 

 

 

13

საკომისიოები, არაპროცენტული შემოსავლები და შემოსულობები

3951.46

26090.28

30041.74

14

საკომისიო და სხვა არაპროცენტული ხარჯები

97642.52

9844.32

107486.84 

 

 

 

 

 

15

წმინდა საკომისიო და სხვა არაპროცენტული შემოსავლები (ხარჯები)

-93691.06

16245.94

-77445.10

   

 

 

 

16

მოგება (ზარალი) აქტივების დარეზერვებამდე

-23089.86

185170.01

162080.15

 

 

 

 

 

17

ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით

0,00 

14191.37

14191.37

   

 

 

 

18

მოგება (ზარალი) დაბეგვრამდე

-23089.86

X

147888.78

19

მოგების გადასახადი

22183.32 

X

22183.32

20

მოგება (ზარალი) გადასახადების გადახდის შემდეგ

-906.54

X

125705.46

21

გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)

1.25

X

1.25

22

წმინდა მოგება (ზარალი) პერიოდისათვის

-906.54

X

125705.45 საკრედიტო კავშირისათვის ეკონომიკური ნორმატივების დადგენილი ნორმა და რისკის დონეების მიხედვით 
                                                 მათი პირობითი პარამეტრების მატრიცა 
    2015 წლის 1-ლი იანვრისთვის
   

ეკონომიკური

 ნორმატივები

ნორმა

ადექვატური რისკის I დონის პირობითი პარამეტრები

არაადექვატური რისკის II დონის პირობითი პარამეტრები

კრიტიკული რისკის III დონის პირობითი პარამეტრები

ფაქტიური პარამეტრები (კოეფიციენ

ტები)

რისკის წონა

1

კ 1

მთლიანი კაპიტალი/ მთლიანი აქტივები

>=10%

>=10%

9%_5%

<5%

26,13%

1,00

2

კ 2

ლიკვიდური აქტივები/ მთლიანი აქტივები

>=10%

>=10%

9%_5%

<5%

10,99%

1,00

3

კ 3

სამეთვალყურეო საბჭოს, გამგეობის და საკრედიტო კომიტეტის წევრებზე გაცემული სესხები და სხვა ვალდებულებები/ მთლიან აქტივებთან

<=20%

<=20%

21%_30%

>=30%

2,39%

1,00

4

კ 4

ყველა მსხვილი სესხის საერთო თანხა/მთლიანი აქტივები

<=30%

<=30%

31%_49%

>=50%

0,00%

1,00

5

კ 5

ყველა საბლანკო სესხის საერთო თანხა/საკრედიტო დაბანდება

<=80%

<=80%

81%_90%

>=90%

0,09%

1,00

6

კ 6

ვადაგადაცილებული სესხების საერთო თანხა/საკრედიტო დაბანდება

<=15%

<=15%

16%_24%

>=25%

2,79%

1,00

7

კ 7

მიმდინარე აქტივები/მიმდინარე ვალდებულებები

>=90%

>=90%

89%_51%

<=50%

374,37%

1,00

8

კ 8

ერთ კომერციულ ბანკში ან საკრედიტო დაწესებულებაში განხორციელებული ინვესტიცია/მთლიანი აქტივები

<=15%

<=15%

16%_24%

>=25%

5,68%

1,00

9

კ 9

კომერციულ ბანკებში ან საკრედიტო დაწესებულებებში განხორციელებული ჯამური ინვესტიციები/მთლიანი აქტივები

<=30%

<=30%

31%_49%

>=50%

5,68%

1,00

10

კ 10

ძირითად საშუალებათა ნარჩენი ღირებულება/მთლიანი აქტივები

<=10%

<=10%

11%_24%

>=25%

4,22%

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

შენიშვნა: საკრედიტო კავშირის რისკის დონის შესაფასებლად თითოეულ ფაქტიურ კოეფიციენტს დადგენილი რისკის 3 დონის  პირობითი პარამეტრის მიხედვით ენიჭება შესაბამისი რისკის წონა(I დონე_1, II დონე_2, III დონე _3), რომლის შემდეგ გამოითვლება რისკის წონების საშუალო არითმეტიკული. მიღებული მაჩვენებელი განსაზღვრავს საკრედიტო კავშირის რისკის შესაბამის დონეს.  
უკან
 
Design by SPAR.GE
© 2019 ყველა უფლება დაცულია