საკრედიტო კავშირში  ახალი წევრის რეგისტრაცია 
შესაძლებელია 2 მეთოდით.  
                                                                                                                                                                                                  
1. საკრედიტო კავშირში ახალი წევრის ადგილზე რეგისტრაცია. 
 2. საკრედიტო კავშირში ახალი წევრის online რეჟიმში რეგისტრაცია.

  1. საკრედიტო კავშირში ახალი წევრის ადგილზე  რეგისტრაციის პროცედურა

 1. საკრედიტო კავშირის წევრობა შეუძლია მხოლოდ ფიზიკურ პირს.
 2. საკრედიტო კავშირის წევრობის მსურველი მოქალაქე უნდა გაეცნოს კავშირის წესდებას და საკრედიტო დებულებას. 
 3. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე შეტანილი უნდა იქნას განცხადება (საკრედიტო კავშირის მიერ დამტკიცებული ფორმით).
 4. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე მოქალაქის მიერ შემოტანილი განცხადება განიხილება საკრედიტო კავშირის გამგეობის სხდომაზე.
 5. საკრედიტო კავშირის გამგეობის მიერ მოქალაქის წევრად მიღების შემთხვევაში წევრმა უნდა შემოიტანოს საპაიო შენატანი 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

  საკრედიტო კავშირიდან წევრის გასვლის შემთხვევაში ხელახალი  რეგისტრაციის
 პროცედურა:
 1. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე შეტანილი უნდა იქნას განცხადება (საკრედიტო კავშირის მიერ დამტკიცებული ფორმით).
 2. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე მოქალაქის მიერ შემოტანილი განცხადება განიხილება საკრედიტო კავშირის გამგეობის სხდომაზე.
 3. საკრედიტო კავშირის გამგეობის მიერ მოქალაქის წევრად მიღების შემთხვევაში წევრმა უნდა შემოიტანოს საპაიო შენატანი 50 (ორმოცდაათი) ლარი და მოსაკრებელი 10 (ათი) ლარის ოდენობით.

  საკრედიტო კავშირიდან  წევრის გასვლის პროცედურა
 1. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე შეტანილი უნდა იქნას განცხადება საკრედიტო კავშირის წევრობიდან გასვლის შესახებ (საკრედიტო კავშირის მიერ დამტკიცებული ფორმით).
 2. საკრედიტო კავშირიდან გასვლისას, წევრს არ უნდა ერიცხებოდეს რაიმე სახის ვალდებულება.
 3. საკრედიტო კავშირიდან გასვლა შესაძლებელია: 
 • წილის სხვა წევრობის მსურველ მოქალაქეზე მიყიდვის საშუალებით წელიწადის ნებისმიერ დროს. 
 • საკრედიტო კავშირიდან უშუალოდ თანხის მიღებით წელიწადში ერთხელ დეკემბრის თვეში. 
 4. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე მოქალაქის მიერ შემოტანილი განცხადება განიხილება გამგეობის სხდომაზე, გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გასვლა განხორციელდება მე-3-ე პუნქტში მოცემული პირობის შესაბამისად.
 5. საკრედიტო კავშირს გასული წევრის მიმართ არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია. 
  
2. საკრედიტო კავშირში ახალი წევრის   online რეჟიმში
   რეგისტრაციის პროცედურა

 1. საკრედიტო კავშირის წევრობა შეუძლია მხოლოდ ფიზიკურ პირს.
 2. საკრედიტო კავშირის წევრობის მსურველი მოქალაქე უნდა გაეცნოს კავშირის წესდებას და საკრედიტო დებულებას.
 3. საკრედიტო კავშირში ელექტრონული ფოსტით გადმოგზავნილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია:  
 • ნოტარიალურად დამოწმებული განცხადება საკრედიტო კავშირის წევრობის სურვილის შესახებ გამგეობის დირექტორის სახელზე. (საკრედიტო კავშირის მიერ დამტკიცებული ფორმით). განაცხადის გადმოწერა
 • ნოტარიალურად დამოწმებული პირადობის მოწმობის სკანირებული ასლი.
 • ნოტარიალურად დამოწმებული ფაქსიმელიის სკანირებული ასლი.
 4. საკრედიტო კავშირში ელექტრონული ფოსტით გადმოგზავნილი ყველა დოკუმენტის ორიგინალი გადმოგზავნილი უნდა იქნს ფოსტით საკრედიტო კავშირის იურიდიულ მისამართზე: 
 ქ. ქობულეთი რუსთაველის ქ. #138ა ინდექსი 6200
 რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი “ხუცუბანი”
 5. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე მოქალაქის მიერ შემოტანილი განცხადება განიხილება საკრედიტო კავშირის გამგეობის სხდომაზე.
 6. საკრედიტო კავშირის გამგეობის მიერ მოქალაქის წევრად მიღების შემთხვევაში წევრმა უნდა შემოიტანოს საპაიო შენატანი 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით საკრედიტო კავშირის საბანკო ანგარიშზე.
 საკრედიტო კავშირის საბანკო რეკვიზიტები:
 პროკრედიტ ბანკის ბათუმის ფილიალის 
 (ფილიალის კოდი 220101901)
 ქობულეთის განყოფილება 
 (ქობ. განყ. კოდი 520101901)
 ა/ა #10136080911
 დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს:
 საკრედიტო კავშირში წევრობის მიზნით (პიროვნების გვარი სახელი) საპაიო შენატანის შეტანა.
 
  საკრედიტო კავშირიდან   წევრის გასვლის შემთხვევაში   online რეჟიმში ხელახალი
  რეგისტრაციის პროცედურა:
1. საკრედიტო კავშირის წევრობა შეუძლია მხოლოდ ფიზიკურ პირს.
 2. საკრედიტო კავშირის წევრობის მსურველი მოქალაქე უნდა გაეცნოს კავშირის წესდებას და საკრედიტო დებულებას.
 3. საკრედიტო კავშირში ელექტრონული ფოსტით გადმოგზავნილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია:  
 • ნოტარიალურად დამოწმებული განცხადება გამგეობის დირექტორის სახელზე საკრედიტო კავშირის წევრობის სურვილის შესახებ. (საკრედიტო კავშირის მიერ დამტკიცებული ფორმით). განაცხადის გადმოწერა
 • ნოტარიალურად დამოწმებული პირადობის მოწმობის სკანირებული ასლი.
 • ნოტარიალურად დამოწმებული ფაქსიმელიის სკანირებული ასლი.
 • საკრედიტო კავშირში ელექტრონული ფოსტით გადმოგზავნილი ყველა დოკუმენტის ორიგინალი გადმოგზავნილი უნდა იქნს ფოსტით საკრედიტო კავშირის იურიდიულ მისამართზე: 
 ქ. ქობულეთი რუსთაველის ქ. #138ა ინდექსი 6200
 რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი “ხუცუბანი”
 4. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე მოქალაქის მიერ შემოტანილი განცხადება განიხილება საკრედიტო კავშირის გამგეობის სხდომაზე.
 5. საკრედიტო კავშირის გამგეობის მიერ მოქალაქის წევრად მიღების შემთხვევაში წევრმა უნდა შემოიტანოს საპაიო შენატანი 50 (ორმოცდაათი) ლარის და მოსაკრებელი 10(ათი) ლარის ოდენობით საკრედიტო კავშირის საბანკო ანგარიშზე.
 საკრედიტო კავშირის საბანკო რეკვიზიტები:
 პროკრედიტ ბანკის ბათუმის ფილიალის 
 (ფილიალის კოდი 220101901)
 ქობულეთის განყოფილება 
 (ქობ. განყ. კოდი 520101901)
 ა/ა #10136080911
 დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს:
 საკრედიტო კავშირში წევრობის მიზნით (პიროვნების გვარი სახელი) საპაიო შენატანისა და მოსაკრებლის შეტანა.
  
 საკრედიტო კავშირიდან წევრის  online რეჟიმში   გასვლის პროცედურა:

 1. საკრედიტო კავშირში ელექტრონული ფოსტით გადმოგზავნილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია:  
 • ნოტარიალურად დამოწმებული განცხადება გამგეობის დირექტორის სახელზე საკრედიტო კავშირის წევრობიდან გასვლის შესახებ. (საკრედიტო კავშირის მიერ დამტკიცებული ფორმით).განაცხადის გადმოწერა
 2. საკრედიტო კავშირში ელექტრონული ფოსტით გადმოგზავნილი განცხადების ორიგინალი გადმოგზავნილი უნდა იქნს ფოსტით საკრედიტო კავშირის იურიდიულ მისამართზე: 
 ქ. ქობულეთი რუსთაველის ქ. #138ა ინდექსი 6200
 რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი “ხუცუბანი”
 3. საკრედიტო კავშირიდან გასვლისას, წევრს არ უნდა ერიცხებოდეს რაიმე სახის ვალდებულება.
 4. საკრედიტო კავშირიდან გასვლა შესაძლებელია: 
 ა. წილის სხვა წევრობის მსურველ მოქალაქეზე მიყიდვის საშუალებით წელიწადის ნებისმიერ დროს. 
 ბ. საკრედიტო კავშირიდან უშუალოდ თანხის მიღებით წელიწადში ერთხელ დეკემბრის თვეში. 
 5. საკრედიტო კავშირის გამგეობის დირექტორის სახელზე მოქალაქის მიერ შემოტანილი განცხადება განიხილება გამგეობის სხდომაზე, გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გასვლა განხორციელდება მე-4-ე პუნქტში მოცემული პირობის შესაბამისად.
 6. საკრედიტო კავშირს გასული წევრის მიმართ არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია. 
  
  საკრედიტო კავშირში Online   რეგისტრაციის მსურველებმა უნდა  
  განახორციელოს შემდეგი: 
  1). ჩამოტვირთეთ ანკეტა, შეავსეთ და დაამოწმებინეთ ნოტარიალურად - გადმოტვირთეთ  
  2) დაასკანერეთ შემდეგი დოკუმენტები:
  ნოტარიალურად დამოწმებული განცხადება
  ნოტარიალურად დამოწმებული პირადობის მოწმობა 
  ნოტარიალურად დამოწმებული ფაქსიმელია  
  3) შევსებული განაცხადის ფორმა და აღნიშნული
  საბუთები გამოგვიგზავნეთ ელ-ფოსტაზე:
  info@credunion.ge  
  4). ჩვენი აგენტი გამოგეხმაურებათ 24 საათის  განმავლობაში.
  5) საკრედიტო კავშირში ელექტრონული ფოსტით გადმოგზავნილი ყველა დოკუმენტის ორიგინალი გადმოგზავნეთ ფოსტით საკრედიტო კავშირის იურიდიულ მისამართზე: 
 ქ. ქობულეთი რუსთაველის ქ. #138ა ინდექსი 6200

 

უკან
 
Design by SPAR.GE
© 2019 ყველა უფლება დაცულია